Klimaendringene vil påvirke Fauske på mange måter. Økt nedbør, stormflo, vind, skred og flom kan gjøre skader på bolighus, næringsbygg og infrastruktur. Klimaendringene kan medføre endra rammevilkår for reindrift, jordbruk, skogbruk og fiske. Befolkningens helse kan påvirkes direkte og indirekte av temperaturendringer. Økte temperaturer kan føre til endringer i naturen ved økt innvandring av svartlistede arter, og ved at arter beveger seg fra lavereliggende til høyereliggende områder. Klimaendringer medfører at klimatilpasning er nødvendig.

Hva gjør vi i Fauske? Se hva ordfører kan si om det her:

Video av Fauske som beste mellomstore kommune i klimatilpasning i 2019

Skred og rasfare er godt kartlagt i Fauske kommune. Utbygging tillates ikke innenfor fareområder for flom, ras eller havnivåstigning. Bølgepåvirkning fra havet og kvikkleirefaren er også hensyn man må ta og er med i bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. Vi er forberedt på konsekvensene av klimaendringer gjennom kommunens Risiko- og sårbarhetsanalayse. Vi jobber for å øke kunnskap og forbedre oss på hva som møter oss i fremtiden.