Fauske kommune har manglet et slikt samlet, veiledende dokument som beskriver tjenestene og tildelingskriterier. 

At dette nå er blitt utarbeidet er veldig bra, uttalte både politikere og kommunedirektør. 

Innhold 

Dokumentet med tjenestebeskrivelser er todelt: 

  • Del 1 er en generell del der vi blant annet ser på søknadsprosess og saksbehandling, klageadgang og gjensidige forventninger. 
  • Del 2 inneholder beskrivelser av de ulike helse- og omsorgstjenestene i Fauske kommune. Tjenestebeskrivelsene omfatter i hovedsak søknadsbaserte tjenester som det treffes enkeltvedtak om. I tillegg har vi valgt å ha med tjenestetilbud der den enkelte kan ta direkte kontakt med tjenestestedet. Slike lavterskeltilbud bidrar til å utsette behovet for mer ressurskrevende tjenester. Dette er i samsvar med det grunnleggende perspektivet om hverdagsmestring i kommunedelplan for helse, omsorg og velferd 2023-2030.

Tjenestebeskrivelser-vedtatt230524.pdf