Etter reglementets § 24 kan et medlem overfor ordfører senest 3 dager før møtet i kommunestyret, fremme et grunngitt spørsmål og forespørsler som gjelder konkrete forhold.

Spørsmålsstilleren får ordet til fremføring av spørsmålet, deretter får ordfører ordet for å besvare det. Spørsmålsstilleren får deretter anledning til å stille tilleggsspørsmål og svareren gis anledning til å avgi tilleggssvar. Andre enn spørsmålsstiller og svarer kan ikke delta i ordskiftet i forbindelse med grunngitte spørsmål.

Det kan ikke fremmes forslag i forbindelse med grunngitte spørsmål.