Etter reglementets § 23 kan et medlem melde en interpellasjon til ordfører i god tid før møtet - senest 14 dager før møtet. En interpellasjon er en forespørsel som gjelder prinsipielle spørsmål. Interpellasjonen skal være skriftlig og sendes ut sammen med sakspapirene.

Interpellasjonens behandlingstid begrenses til 30 minutter. Interpellanten og svareren får ordet 2 ganger hver, mens øvrige talere kan få ordet 1 gang hver. Interpellanten og svareren kan fremme forslag som tas opp til votering. Forslagene kan dog ikke tas opp til behandling hvis ordfører eller 1/3 av de tilstedeværende medlemmene motsetter seg dette.