Fauske kommune ny logo_120x40

Allaktivitetshuset - varsel om utvidelse av tidligere varslet planområde

Det varsles med dette om ny utvidelse av planomradet for allaktivitetshuset i Fauske kommune.

I september 2014 ble det iht. Plan- og bygningsloven § 12-8 gjort kjent at Fauske kommune hadde igangsatt arbeid med detaljregulering for Allaktivitetshuset i Fauske sentrum. Varslet ble kunngjort av Rodeo arkitekter . Norconsult AS har na overtatt reguleringsarbeidet.

I oppstartsvarselet ble det orientert om at hensikten med planarbeidet var å tilrettelegge for bygging av Allaktivitetshus med tilhørende atkomst, parkering og uteomrader. Hensikten er fortsatt den samme, men det er ikke lenger aktuelt a bygge Allaktivitetshuset i henhold til skisseprosjektet som ble utarbeidet av Rodeo arkitekter. Skisseprosjektet var basert på oppgradering og påbygg av det gamle radhuset. Det er nå forutsatt at eksisterende bygg skal rives. Dermed skal det også utarbeides nytt skisseprosjekt. Det er også ønskelig a se på trafikk- og parkeringsløsninger i omradet og vurdere løsning med parkeringsanlegg under bakkeniva. For a sikre tilstrekkelig areal for atkomster, trafikk og parkering ble det derfor varslet en utvidelse av planomradet 18.12.2014.

Det er na vurdert som ønskelig a ta med samfunnshuset og parkeringsarealene tilknyttet rådhuset i tillegg. Dette for a kunne vurdere fremtidig bruk av tomta til samfunnshuset og skape en helhetlig løsning forparkering og atkomst i omradet. Planomradet er derfor utvidet mot nord. Kartutsnittet nedenfor viser ny planavgrensning . Planomradet omfatter hele eller deler av gardsnummer 103, bruksnummer 11, 272, 300, 345, 364, 399, 410, 411, 416, 461, 462, 724, 835, 849, 881 og 905, samt deler av offentlig veiareal.

 

varsel kulturhus.jpg