Besøksgruva Sulitjelma

Har bedt regjeringen sette igang arbeid for å utrede muligheten

Fauske ønsker kommunal mineralskatt

Så langt er Fauske eneste kommune som har henvendt seg til Det Kongelige Finansdepartementet og bedt om at det blir innført mineralskatt i kommuner.Vedtaket fra 2014 lyder: "Fauske kommune anmoder regjeringen om å innføre mineralskatt som gir kommunene en varig andel av verdiskapningen innenfor mineralutvinning". Kommunen har fått svar, men har gjort ny henvendelse til finansdepartementet.

Formannskapet ble orientert om brevet fra finansdepartementet på siste møte 11.5., og ba om at det ble sendt svar tilbake og bedt om oppklaring. I brevet sendt fra Fauske 11.5. står det: "Når Kommunestyret i Fauske behandlet saken om egen mineralskatt for kommunene var det med bakgrunn i at kommunene "avstår verdifulle naturressurser til storsamfunnet og har derfor en legitim rett til en andel av verdiskapningen og en kompensasjon for de ulempene som utnyttelsen av de lokale naturressurser innebærer".

Det er altså det grunnleggende prinsipp at kommunene har en legitim rett til en andel av verdiskapningen med basis i utvinning av naturressurser at Fauske kommune fremmet dette kravet, og ikke et spørsmål om hvordan inntektsordningen for kommunene skal være i fremtiden.

Rådmannen gjør i brevet oppmerksom på at Fauske kommune arbeider for å tiltrekke seg blant annet utenlandske aktører for etablering av mineralutvinning i Sulitjelma. Det anmodes om at Det Kongelige Finansdepartementet igangsetter nødvendige tiltak for å opprettholde nødvendig fremgang i saken.