Varsel om oppstart av Kulturminneplan for gruvedriften i Sulitjelma - forslag til planprogram

Iht. plan- og bygningslovens § 11-12 varsles det om at det igangsettes arbeid med Kulturminneplan for Sulitjelma i Fauske kommune.  Kulturminneplanen vil være en del av Fauske kommunes kommuneplan.

Fauske kommune er initiativtaker og ansvarlig planmyndighet. Norconsult AS er innleid til å bistå planarbeidet.

Det er utarbeidet forslag til planprogram som viser hovedtrekkene i arbeidet med denne planen. Frist for tilbakemelding på planprogrammet er 1. november. 2017
Planprogram

Planområdet er foreløpig avgrenset til å omfatte kulturminner fra gruvedriften fra Finneid og opp til Sulitjelma, Jakobsbakken og andre utvalgte kulturmiljø i tilknytning til gruvedriften.

wV 25G 7KmqzqowAAAABJRU 5ErkJgggA=

Hensikten med planarbeidet er å utvikle en plan for å bevare utvalgte bygninger, tekniske innretninger og andre kulturminner og kulturmiljø fra gruvedriften i Sulitjelma.

Merknader/innspill til oppstart av planarbeidet kan sendes skriftlig til Norconsult AS v/ Morten Selnes, Pb. 234, 8001 Bodø, e-post: morten.selnes@norconsult.com, innen tidsfristens utløp den 08.11.2017.

Tips en venn Skriv ut