Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie

Styringsgruppe oppvekst/kultur

Det er nedsatt en styringsgruppen som skal arbeide for sammenhengende og helhetlige tjenester til barn, unge og familier i kommunen. 

Formål

Styringsgruppe oppvekst/kultur.

Styringsgruppen ledes av kommunalsjef for samhandlingsområdet for oppvekst og kultur.

Enhetene innen samhandlingsområdet, som består av skole, barnehage, barne- og familie og kultur/idrett, skal være representert med enhetsleder i styringsgruppen. I tillegg består gruppen av folkehelserådgiver og foreldrestøttekoordinator.

Styringsgruppen skal arbeide for sammenhengende og helhetlige tjenester til barn, unge og familier i kommunen. Arbeidet skal være innovativt og langsiktig, og alle nye prosjekter innen samhandlingsområdet skal godkjennes av styringsgruppen. Dette sikrer en flerfaglig samhandling innenfor det totale fagområdet kommunen tilbyr

Styringsgruppen skal ha oversikt over positive og negative faktorer som kan virke inn på helsen til barn/unge og familier i kommunen. Påvirkningsfaktorene omfatter både helsefremmende og forebyggende faktorer samt risikofaktorer. Gruppen skal sørge for at kommunen har tilgjengelig nødvendige kartlegginger/undersøkelser og data til å kunne styre kommunens samlede ressursbruk innenfor de ulik enhetene til å møte trender, behov og utviklingstrekk sett opp mot barn, unge og familier.

 

Fauske, 2017