Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Forskning/Om forsking
Forskning_200x200

Hvorfor forske på lokal praksis?

Det er flere grunner for hvorfor vi i Fauske Kommune velger å få forsket på egen praksis. Det kan handle om alt fra å utvikle kvaliteten på eksisterende tjenester, til å få bekreftet at de vi gjør har ønsket effekt. Her kan du lese mer om hvorfor vi tenker det er viktig med forskning, og hva det innebærer for kommunen:

Først og fremst forskes det på kommunal praksis for å utvikle tjenestene og for å sikre at brukernes behov blir godt ivaretatt. Det forskes for å styrke fremtidens tjenester, men også for å stimulere både fag- og arbeidsmiljø.

Forskning kan være et virkemiddel for å

 • møte nåtidige og fremtidige utfordringer.
 • synliggjøre barn, unges og foreldres påvirkning.

 • synliggjøre fagfolks erfaringer.

Forskning fører til økt kunnskapsutvikling, som igjen vil kunne styrke kunnskapsgrunnlaget for hvordan vi som kommune skal møte ulike tendenser og utfordringer, og sikre gode og effektive tjenester.

 

Hva krever arbeidet fra kommunens side?

 • Forankring og tilrettelegging.

 • Deltakelse i prosjektorganisering.

 • Arbeidstid.

 • Definering av en kontaktperson fra fagfeltet når selve forskningen pågår slik at praktiske saker kan håndteres raskt og smidig.

 • Holdningsarbeid. Påvirkningsagenter lokalt. Benytte egne medarbeidere i kommunen for å “selge ideen” om lokalbasert forskning innad; Hvorfor forske i kommunen? Hvilken nytte kan kommunen ha av dette?

 • Det må arbeides systematisk med forskningsfunn i etterkant for å lykkes med overordnet ønsket virkning.

 • Lederforankring sentral.

 

Hva kan kommunen få igjen for innsatsen?

 • Bekreftelse på om tiltak virker eller ikke.

 • Synliggjøring av lokale erfaringer på vitenskapelig nivå.

 • Inspirasjon og "løft".

 • Faglig påfyll fra forskningsinstansen.

 • Faglig støtte i utviklings- og nybrottsarbeid lokalt.

 • Økt kunnskap og forståelse blant medarbeidere for forskning.

 

Hva sier loven om forskning?

Lov om kommunale helse –og omsorgstjenester, 2012

§ 8-3, «Kommunen skal medvirke til og tilrettelegge for forskning for den kommunale helse- og omsorgstjenesten». Målet er å stimulere til praksisnær forskning og bidra til at tjenestene sprer og tar i bruk ny kunnskap i møte med framtidige utfordringer.

 

 

Tips en venn Skriv ut