Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Forskning/Ungdata
Ungdata

Lokale ungdomsundersøkelser

Ungdata

Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser. Undersøkelsen innebærer at skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring svarer på spørsmål om ulike sider ved livet sitt. Ungdata dekker helheten i ungdoms liv og omfatter et bredt spekter av temaområder (foreldre og venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd og vold). Ungdata-undersøkelser har vært gjennomført i Fauske-skolen både i 2013 og i 2016.

Her kan du lese mer om Ungdata:

(...) Hvem er ansvarlig?

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har ansvar for gjennomføringen av ungdataundersøkelsene i samarbeid med landets sju regionale kompetansesentre innen rusfeltet (KoRus Vest BergenKoRus Vest StavangerKoRus Midt-NorgeKoRus ØstKoRus SørKoRus NordKoRus Oslo). Samarbeidet er knyttet til gjennomføringen av de lokale ungdataundersøkelsene og utviklingen av Ungdata som et verktøy for kommuner og fylkeskommuner.

NOVA har det overordnede faglige og juridiske ansvaret for å undersøkelsene, og for å sikre at datainnsamlingen foregår i tråd med lover, regler og etiske retningslinjer.

KoRus bistår kommunene i sin region med planlegging av undersøkelsen, utforming av spørreskjema, og veiledning om gjennomføringen. KoRus kan også, etter nærmere avtale med kommunen, delta i den lokale drøftingen av resultatene fra undersøkelsen.

Helsedirektoratet finansierer Ungdata gjennom et årlig tilskudd via statsbudsjettet. Tilskuddet dekker gratistilbudet til kommuner og fylkeskommuner og sekretariatet ved Ungdatasenteret.

Les mer om Ungdatasenterets samarbeidspartnere.

Hvordan brukes Ungdata?

Resultatene fra Ungdata brukes som kunnskapsgrunnlag i forebyggende ungdomsarbeid, politikkutvikling og til forskning og undervisning. Ungdata gir mulighet til å analysere regionale variasjoner og trender over tid, og til å gå i dybden innenfor ulike temaer.

For kommuner og fylkeskommuner er Ungdata et kartleggingsverktøy som egner seg til å til bruk i det forebyggende ungdomsarbeidet og for å få oversikt på folkehelseområdet. Her kan du lese en kortversjon av Fauske kommunes undersøkelse fra 2013.

På nasjonalt nivå har resultatene relevans for mange sektorer og politikkområder, og kan benyttes som kunnskapsgrunnlag for styring og politikkutvikling" (...)

 

Kilde: ungdata.no

Tips en venn Skriv ut